Discuss this help topic in BizCrypto Forum

XMLKeyWrapMethod (BizCrypto XML Encrypt Task)


   

Declaration

    public enum XMLKeyWrapMethod { AES128, AES192, AES256, TripleDES }    

Description

    Defines key wrap algorithms for XML Encrypt Task.    

Values


 

Discuss this help topic in BizCrypto Forum