Discuss this help topic in BizCrypto Forum

XMLEncryptionMethod (BizCrypto XML Encrypt Task)


   

Declaration

    public enum XMLEncryptionMethod { TripleDES, AES, Camellia, DES, RC4 }    

Description

    Defines encryption methods (algorithms) for BizCrypto XML Encrypt Task.    

Values


 

Discuss this help topic in BizCrypto Forum