Discuss this help topic in BizCrypto Forum

PKIEncryptionAlgorithm (BizCrypto PKI Encrypt Task)


   

Declaration

    public enum PKIEncryptionAlgorithm { RC4, DES, TripleDES, RC2, AES128, AES192, AES256, Blowfish, Camellia128, Camellia192, Camellia256, CAST128, Serpent128, Serpent192, Serpent256 }    

Description

    Defines algorithms to be used for PKI encryption.    

Values


 

Discuss this help topic in BizCrypto Forum