Discuss this help topic in BizCrypto Forum

KeyWrapMethod property (BizCrypto XML Encrypt Task)


 

Specifies key wrap method.    

Display Name

    Key Wrap Method    

Data Type

    XMLKeyWrapMethod    

Possible Values


   

Default Value

    RSA15    

Description

    Use this property to choose key wrap method.    

See also:     Key Encryption Type    

 

Discuss this help topic in BizCrypto Forum