Discuss this help topic in BizCrypto Forum

EncryptionMethod property (BizCrypto XML Encrypt Task)


 

Specifies encryption method.    

Display Name

    Encryption Method    

Data Type

    XMLEncryptionMethod    

Possible Values


   

Default Value

    TripleDES    

Description

    Use this property to choose encryption method (algorithm).    

See also:     Key Encryption Type    

 

Discuss this help topic in BizCrypto Forum