Discuss this help topic in BizCrypto Forum

EncryptionType property (BizCrypto PKI Encrypt Task)


 

Specifies encryption type.    

Display Name

    Encryption Type    

Data Type

    PKIEncryptionType    

Possible Values


   

Default Value

    PublicKey    

Description

    Use this property to set encryption type.    

See also:     Encryption Algorithm    

 

Discuss this help topic in BizCrypto Forum